فروردین, ۱۳۹۹

نشریه‌ی ۶ : ۱۰۱ کنش شهروند-محور در راستای پایداریِ محیط ‌زیست

از‭ ‬دهه‌ي‭ ‬1960‭ ‬به‭ ‬بعد،‭ ‬ميزان‭ ‬مصرف‭ ‬جهاني‭ ‬تا‭ ‬6‭ ‬برابر‭ ‬افزايش‭ ‬يافته‌؛‭ ‬جمعيت‭ ‬جهان‭ ‬2‭ ‬برابر‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬هزينه‌هاي‭ ‬مصرف‭ ‬به‭ ‬ازاي‭ ‬سرمايه‭ ‬حدود‭ ‬3‭ ‬برابر‭ ‬شده‌است‭. ‬هم‌اكنون‭ ‬بيش‭ ‬از50٪‭ ‬از‭ ‬جمعيت‭ ‬جهان‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬شهري‭ ‬زندگي‭ ‬مي‌كنند‭ ‬و‭ ‬مسئوليت‭ ‬انتشار70٪‭ ‬از‭ ‬دي‌اكسيدكربن‭ ‬جهاني‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬دارند‭. ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬شهرها‭ ‬با‭ ‬مشكلاتي‭ ‬چون‭ ‬تخريب‭ ‬محيط‭ ‬زيست،‭ ‬تراكم‭ ‬بالاي‭ ‬ترافيك،‭ ‬ناكارآمدي‭ ‬زيرساخت‌هاي‭ ‬شهري‭ ‬و‭ ‬نبود‭ ‬خدمات‭ ‬اساسي‭ ‬مانند‭ ‬تأمين‭ ‬آب،‭ ‬فاضلاب‭ ‬و‭ ‬مديريت‭ ‬پسماند‭ ‬دست‭ ‬و‭ ‬پنجه‭ ‬نرم‭ ‬مي‌كنند‭.‬
گام‭ ‬برداشتن‭ ‬به‭ ‬سوي‭ ‬كاهش‭ ‬پيامدهاي‭ ‬منفي‭ ‬بحران‌هاي‭ ‬كلان‭ ‬مانند‭ ‬بحران‭ ‬جهاني‭ ‬محيط‌زيست،‭ ‬نيازمند‭ ‬مسئوليت‌پذيري‭ ‬و‭ ‬نقش‌آفريني‭ ‬همه‌ي‭ ‬افراد‭ ‬است؛‭ ‬از‭ ‬حكمرانان‭ ‬و‭ ‬تصميم‌گيرندگان‭ ‬كلان‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬مردم. ‬
اين‭ ‬نسخه،‭ ‬101‭ ‬كنش‭ ‬در‭ ‬راستاي‭ ‬كاهش‭ ‬ردپاي‭ ‬كربن‭ ‬به‭ ‬شهروندان‭ ‬پيشنهاد‭ ‬مي‌كند؛‭ ‬كنش‌هايي‭ ‬كه‭ ‬بيشتر‭ ‬آن‌ها‭ ‬ساده،‭ ‬كم‌هزينه،‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬نياز‭ ‬به‭ ‬پيش‌نيازهاي‭ ‬خاص‭ ‬هستند. ‬

.

مطالعه‌ی رایگان این نشریه : ۱۰۱ کنش شهروند-محور در راستای پایداریِ محیط ‌زیست 

 

<