بهمن, ۱۴۰۰

نشریه‌ی ۲۲: ۱۰۱ درس از پندمی ها

در طول تاريخ، همواره شيوع برخي بيماري‌ها و تبديل آنها به پديده‌هايي همه‌گير و دنياگير سببِ تحميلِ تغييراتی ناگهاني در دنيا شده است. جديدترين پندمي، با نام ويروس کوويد-19يا کرونا نيز، از اين قاعده مستثني نبوده و تا امروز تأثيرات همه جانبه‌اي بر حوزه‌هاي مختلف زندگي انسان گذاشته است. بسياري از اين تأثيرات پس از پايان دوره‌ی شيوع نيز ادامه خواهد داشت و ما را ملزم به انعطاف و همسو شدن با تحولات رخ داده، مي‌نمايد.
در اين نسخه از توئيک 101، ضمن شناسايي و بررسي پندمي‌ها و اپيدمي‌هایی با تأثيرگذاري شديد از لحاظ شيوع و ابعاد جمعيتي، صدويک درس، در قالب سه عاملِ کلی، شامل؛ (1) پيامدهاي بارز در هشت حوزه کلان، (2) پاسخ‌هاي انسان و جامعه در جهت رفع مشکلات يا سازگاري با شرايط ايجاد شده و (3) تغيير الگوهاي پيش‌آمده بیان می گردد؛ و ارتباطِ ميانِ اين سه عامل، بررسی می شود. مطالعه و تحليلِ این عوامل و درس‌هاي عنوان شده‌ای که جنبه‌اي فضايي دارند، نشان می دهد که بازنگري در طراحيِ کالبدیِ فضا در مقياس‌هاي مختلف، مي‌تواند مانعِ بروزِ بسياري از چالش‌هاي ناشي از وقوع پندمي‌ها گردد و از تبدیل شيوع به پندمی ها در سطحِ جوامع جلوگیری کند.
پس، به عنوانِ قدم بعدی و در گزارشي ديگر از توئيک 101، برای دستيابي به ايده‌ها و راهکارهاي فضاييِ تأثيرگذار در کنترل چالش‌هاي پندمي حال و پندمي‌هاي محتمل در آينده، آن دسته از عوامل (سه‌گانه) تعريف شده‌ای که داراي جنبه فضايي مستقيم يا غيرمستقيم هستند، بر اساس معيارهايي مشخص، موردِ ارزيابي قرار مي‌گيرد و به صورتِ دستورالعمل‌هاي طراحي در مقياس‌هاي مختلف، ارائه‌ مي‌گردد.

 

مطالعه‌ی رایگان این نشریه :
101 درس از پندمی ها
<