اسفند, ۱۳۹۹

نشریه‌ی ۱۷ : ۱۰۱ نمونه از مسئولیتِ اجتماعیِ شرکتیِ شهر-محور

توسعه‌ي‭ ‬شهر‭ ‬لزوماً‭ ‬نياز‭ ‬به‭ ‬فعاليت‭ ‬مستقيمِ‭ ‬نهادهاي‭ ‬دولتي‭ ‬و‭ ‬سياست‌گذار‭ ‬ندارد‭. ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬وظيفه‌ي‭ ‬توسعه‌ي‭ ‬‌شهر‭ ‬بر‭ ‬دوش‭ ‬نهادهاي‭ ‬خصوصي‭ ‬است؛‭ ‬نهادهايي‭ ‬كه‭ ‬نه‌تنها‭ ‬داراي‭ ‬سرمايه‭ - ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬محركي‭ ‬براي‭ ‬توسعه‭ - ‬هستند،‭ ‬بلكه‭ ‬در‭ ‬مقايسه‭ ‬با‭ ‬نهادهاي‭ ‬دولتي،‭ ‬مي‌توانند‭ ‬چابكيِ‭ ‬بيشتري‭ ‬براي‭ ‬پيش‌بردِ‭ ‬برخي‭ ‬كارها‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭.‬
يكي‭ ‬از‭ ‬راهبردهاي‭ ‬تشويقِ‭ ‬نهادهاي‭ ‬خصوصي‭ ‬به‭ ‬فعاليت‭ ‬در‭ ‬حوزه‌ي‭ ‬توسعه‌ي‭ ‬شهري‭ - ‬در‭ ‬لايه‌هاي‭ ‬نرم‭ ‬و‭ ‬سخت‭ - ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ظرفيتِ‭ ‬برنامه‌هاي‭ ‬مسئوليتِ‭ ‬اجتماعيِ‭ ‬آن‌هاست‭.‬
در‭ ‬اين‭ ‬نسخه‭ ‬از‭ ‬مجموعه‌‌ي‭ ‬توييك101،‭ ‬با‭ ‬صدويك‭ ‬نمونه‌ي‭ ‬موردي‭ ‬از‭ ‬برنامه‌هاي‭ ‬مسئوليتِ‭ ‬اجتماعيِ‭ ‬شركتي‭ ‬آشنا‭ ‬مي‌شويم‭ ‬كه‭ ‬مستقيم‭ ‬يا‭ ‬غيرمستقيم‭ ‬در‭ ‬راستاي‭ ‬توسعه‌ي‭ ‬شهري‭ ‬برنامه‌ريزي‭ ‬شده‌است‭.‬
.
مطالعه‌ی رایگان این نشریه :
نمایش یک‌صفحه‌ای [عمودی]
نمایش دوصفحه‌ای [افقــی]

 

<