[ مدیریت اعضای تیم ]

.

Trello.com
Kanban-style list-making application to organize your project
معرفی شده از سوی : آویسا یزدانی

.

<