[ بسترهای نظرسنجی ]

.

Survey Monkey 
معرفی شده از سوی : طرلان خویلو

.

Poll Survey Monkey
معرفی شده از سوی : طرلان خویلو

.

Google forms 
معرفی شده از سوی : آویسا یزدانی

.

Public Life Tools
نظرسنجی زندگی در عرصه‌ی عمومی، راهنمایی برای مطالعه‌ی عناصر اجتماعی و فیزیکی یک مکان
معرفی شده از سوی : مهتاب حمزه‌لوی

.

<