[ دستیاران پژوهش ]

.

Mendeley
مدیریت منابع پژوهش، بستری برای شبکه‌سازی اجتماعی، ابزارهای تصویرسازی، کتاب‌خانه، و ...
معرفی شده از سوی : طرلان خویلو

.

Citation Machine
تشخیص‌دهنده‌ی سرقت‌های علمی، تولیدکننده‌ی ارجاع‌دهی صحیح در قالب‌های chicago، mla و apa، ارائه‌دهنده‌ی پیشنهادهایی برای بهبود گرامر و ساختار جمله‌ها
معرفی شده از سوی : مهتاب حمزه‌لوی

.

BibMe
 اصلاحات گرامر، نشانه‌گذاری، تشخیص‌دهنده‌ی سرقت‌های علمی، و تولیدکننده‌ی ارجاع‌دهی صحیح در قالب‌های chicago، turabian، apa و mla
معرفی شده از سوی : مهتاب حمزه‌لوی

.

<