[ بسترهای پرزنتیشن ]

.

Prezi 
معرفی شده از سوی : مهدی نجفی

.

Slidesgo
قالب‌های آماده‌ی google slides و powerpoint برای ارائه
معرفی شده از سوی : طرلان خویلو

.

<