[ برنامه‌ریزی و مدیریت ]

.

Cascade
بستری برای خلق برنامه‌ی راهبردی، هدف‌گذاری، گزارش شاخص‌های عملکردی، و ...
معرفی شده از سوی : طرلان خویلو

.

<