[ سازنده‌های نقشه‌ی ذهن ]

.

Coggle 
معرفی شده از سوی : آویسا یزدانی

.

Gitmind
معرفی شده از سوی : آویسا یزدانی

.

Mindmup
معرفی شده از سوی : آویسا یزدانی

.

MindMeister 
معرفی شده از سوی : مهتاب حمزه‌لوی

.

<