[ مدل‌سازیِ بیزینس ]

.

Strategyzer
قالب‌های آماده برای ساخت بوم مدل بیزینس و بوم ارزش‌های پیشنهادی
معرفی شده از سوی : طرلان خویلو

.

<