مرداد, ۱۳۹۶

فرّوپرفورماتیو

به نظر می‌رسد محیط‌های انسان‌ساخت، آن‌گونه که آن‌‌ها را می‌شناسیم، به سمت وضعیت‌های ایستا گرایش دارند. با این وجود، "طبیعت" به عنوان قابل‌توجه‌ترین منبع الهام، از مؤلفه‌هایی پویا شکل گرفته است تا بتواند به طور مداوم پایداری خود را در برابر هرگونه نیروی مخرب خارجی حفظ کند.
در مسیر حرکت به سوی خلق وضعیت‌های پویا برای محیط‌های انسان‌ساخت، مصالح پرفورماتیو می‌توانند نقشی اساسی ایفا کنند. عملکرد کلی چنین موادی برگرفته از عملکرد عناصر تشکیل‌دهنده‌ی آن‌ها و متأثر از رفتاری است که این عناصر بروز می‌دهند.‌
فرّوپرفورماتیو به عنوان نتیجه‌ی کارگاه مصالح پرفورماتیو (۱۳۹۶)، پروژه‌ای است که توجه را به سوی پتانسیل‌های مواد فرّومغناطیس و استفاده از آن‌‌ها در فضاهای قابل زیست انسان جلب می‌کند. فرّوپرفورماتیو در قالب یک سناریو برای تعاملات فضایی تنظیم شد و اساس آن برگرفته از شیوه‌ای است که فرّومایعات می‌توانند در داخل سطوح شفاف جریان داشته باشند تا منجر به سازگاری یک محیط در پاسخ به نیروهای محیطی (مانند اشعه‌ی آفتاب)، یا شرایط فضایی (مانند گسست ارتباطات بصری با محیط‌های مجاور) شود.

.

.

.

مشاوران : شیما روشن‌ضمیر . پویان بیزه . مهدی نجفی
دستیار مشاوران : سیما سرکار
گروه پژوهش و طراحی : زهرا بابایی . فهیمه توران‌پشتی . امیرعلی رزاقی‌پور

 

<