موژان مهدیان

موژان مهدیان دانش‌آموخته‌ی کارشناسی معماری در دانشگاه شهید بهشتی است و هم اکنون در مقطع کارشناسی ارشد در رشته‌ی معماری و فرهنگ شهری در دانشگاه لوون بلژیک تحصیل می‌کند. او در حال جست‌وجوی سازوکار شهرهای مختلف از راه کارورزی در دفتر معماری بین‌المللی 51N4E در بروکسل است. 
در سال ۱۳۹۵، موژان به عنوان طراح و پژوهشگر پایه در توییک در دو پروژه‌ی واکی‌فان و تهران۲۱ فعالیت کرد. 
<