گلبهار رفیعی

گلبهار رفیعی دهکردی دانش‌آموخته‌ی کارشناسی معماری در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز ‌است. موضوع پژوهش پایان‌نامه‌ی کارشناسی او، طراحی فب‌لبی با رویکرد تعاملی با افراد و بیشینه کردن ارتباط رهگذران با درون فضا بود.
گلبهار در تیر ۱۳۹۹ به توییک پیوست و به انجام پژوهش در مورد نمونه‌هایی از معادنِ بازیافت‌شده پرداخت. خروجی پژوهش‌های او در نشریه‌ی شماره ۸ از مجموعه‌ی توییک۱۰۱ با عنوان ۱۰۱ نمونه از استفاده‌ی دوباره‌ی خلاق از معادنِ رهاشده منتشر شده‌است. او در ادامه در پاییز ۱۳۹۹ به عنوان طراح کارآموز در استودیوی مایکروآبجکت‌های شهری فعالیت کرد.
<