شهریور, ۱۴۰۱

نشریه‌ی 23 : یک چهارچوب آموزشی برای تمرین های طراحی معماری 

در مرکز نوآوری شهری تهران [توییک]،کارگاه های طراحی پژوهی در چهارچوب «طراحی مبتنی بر مصادیق» راهبری می شوند.
این مجلّد، تعاریفی کلان از واژه های مشترک در این نوع طراحی را مستند می کند.
مطالعه‌ی رایگان این نشریه :
یک چهارچوب آموزشی برای تمرین های طراحی معماری
<