بهمن, ۱۳۹۹

نشریه‌ی ۱۲ : ۱۰۱ نباید و نباید برای نقد کردن

نقد،‭ ‬نوعي‭ ‬كنشِ‭ ‬انساني‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬زندگيِ‭ ‬فرهنگيِ‭ ‬بشر‭ ‬را‭ ‬مي‌كاود‭ ‬و‭ ‬بخشي‭ ‬جداناشدني‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬است. ‬موضوع‭ ‬نقد،‭ ‬شامل‭ ‬همه‌ي‭ ‬كارهايي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬آفريده‭ ‬مي‌شود. ‬اگر‭ ‬نقد‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬حضور‭ ‬نداشته‭ ‬باشد،‭ ‬ارزشِ‭ ‬واقعيِ‭ ‬هر‭ ‬‮«‬اثر‮»‬‭ ‬آشكار‭ ‬نمي‌شود‭ .‬اگر‭ ‬روند‭ ‬تحولات‭ ‬آفرينشِ‭ ‬آثار‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬زمان‭ ‬بررسي‭ ‬نشود،‭ ‬فرهنگ‭ ‬رفته‌رفته‭ ‬گرفتارِ‭ ‬وقفه‭ ‬و‭ ‬ركود‭ ‬مي‌شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬پيچ‌وخم‭ ‬كوره‌راه‭ ‬تقليد‭ ‬فرومي‌ماند‭ .‬توجه‭ ‬به‭ ‬‌نقد‭ ‬و‭ ‬اهميت‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬آن،‭ ‬از‭ ‬مسيرهاي‭ ‬مستقيم‭ ‬و‭ ‬غيرمستقيم‭ ‬سببِ‭ ‬رشد‭ ‬انسان‌ها‭ ‬مي‌شود‭ ‬و‭ ‬پايه‌هاي‭ ‬فرهنگ‭ ‬را‭ ‬استوار‭ ‬مي‌كند. ‬
اين‭ ‬نسخه‭ ‬از‭ ‬مجموعه‌ي‭ ‬توييك101،‭ ‬بايدها‭ ‬و‭ ‬نبايدهاي‭ ‬ساده‌اي‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬درست‭ ‬نقد‭ ‬كردن‭ ‬پيشنهاد‭  ‬مي‌كند‭ .‬مخاطبِ‭ ‬اين‭ ‬اثر،‭ ‬هر‭ ‬كسي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬جست‌وجوي‭ ‬نقدِ‭ ‬سازنده‭ ‬است‭.‬
.
مطالعه‌ی رایگان این نشریه :  ۱۰۱ باید و نباید برای نقد کردن 
<